Regulamin sklepu Detailing-Sklep.pl

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.   Właścicielem sklepu internetowego jest Detailing-sklep.pl jest ShineON Tomasz Gąska 05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 7/9, NIP: numer 1132285075.
 2.   Platforma internetowa detailing-sklep.pl jest specjalistycznym sklepem „internetowym” oferującym wyłącznie produkty dotyczące motoryzacji.
 3.   Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklep - sklep internetowy funkcjonujący pod adresem www.detailing-sklep.pll

Detailing-sklep.pl prowadzony przez ShineON Tomasz Gąska ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 1132285075,

Administrator – ShineON Premium Car Care

Rejestracja- procedura zakładania konta,

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu,

Użytkownik - podmiot spełniający warunki niniejszego regulaminu, który dokonał rejestracji
w Sklepie, poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług oraz posiada pełna zdolności do czynności prawnych lub działa przez umocowanego pełnomocnika.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konto - prowadzone dla użytkownika przez  pod indywidualną nazwą konto, stanowiące zbiór zasobów, w którym zgromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach.

Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną

Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Sklepie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;

Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem,
a Sklepem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia Sklepu na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania sklepu internetowego shineon.pl oraz prawa i obowiązki osób korzystających. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.   Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

6.  Przedstawienie w Sklepie wizerunków produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.

7.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

8.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ShineON zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

9.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.detailing-sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 

§2

TRANSAKCJE

 

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy Shineon.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę Shineon.pl w formie elektronicznej. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia, że zlecenie dotarło do Sklepu.
 3. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku kalendarzowym. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Przyjęcie do realizacji zamówienia:

a. w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,

b. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia

c. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

5. Status i szczegóły zamówienia dostępne są po zalogowaniu na konto Klienta.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem shop@shineon.pl lub telefonicznie pod numerem Obsługi Klienta na stornie.

11. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

13. O zrealizowaniu zamówienia i przekazaniu jej do wysyłki Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

14. Towar wysyłamy wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

15. Wszystkie umowy zawarte w wyniku złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, zawierane są w języku polskim, chyba że uzgodniono inaczej.

 

2. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są w dziale dostawa i koszty przesyłki w tabeli .


3. Czas realizacji zamówienia

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Przyjmuje się, że zamówienia będą realizowane w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 2. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu shineon.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


4. Płatności

 1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i sposobu dostawy towaru oraz w potwierdzeniu otrzymania zamówienia wysłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Płatności za zamówiony towar mogą być realizowane:
 3. przelewem z konta bankowego
 4. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury - w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia, 
 5. gotówką w wypadku przesyłki za pobraniem lub odbioru osobistego
 6. przekazem pocztowym realizowanym przez Pocztę Polską

 

 

§3

WARUNKI DOSTAWY

 

 1. O ile Klient nie zastrzegł odbioru osobistego towaru, przesyłki dostarczane są wedle wyboru Klienta za pośrednictwem operatorów pocztowych lub firm kurierskich współpracujących ze Sklepem (zwanych łącznie na potrzeby Regulaminu "Kurierem"). Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach Kuriera.
 2. Jeżeli z przyczyn losowych Klient nie jest w stanie odebrać przesyłki w przewidzianym terminie dostawy, o ile to możliwe, powinien poinformować o tym Sklep.
 3. W przypadku problemów z dostawą w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient może skontaktować się ze Sklepem lub bezpośrednio z Kurierem, jeżeli w potwierdzeniu wysłania zamówienia wskazano numer listu przewozowego.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 5. W wypadku zaginięcia lub kradzieży przesyłki po jego wydaniu Kurierowi, jeżeli Klient nie złoży reklamacji bezpośrednio u Kuriera, Sklep jest odpowiedzialny za złożenie reklamacji i zwrot wartości reklamacji, która została uznana i zwrócona przez Kuriera na rachunek bankowy Sklepu, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
 6. Aby zamówienie zostało zrealizowane - w tym nastąpiło wydanie przesyłki przez Kuriera Klient zobowiązany jest okazać dowód osobisty oraz zapłacić za zamówiony towar. Kurier ma prawo odmówić wydania przesyłki, jeżeli Klient podczas próby doręczenia przesyłki nie posiada dokumentu tożsamości, lub wymaganej kwoty do zapłaty.

 

§4

REKLAMACJE

 

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu shineon.pl.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a. wad fabrycznych,

b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

Należy sprawdzić przesyłkę przy odbiorze co jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie lub braków. O każdym zastrzeżeniu Klient powinien powiadomić Sklep e-mailem lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 24 godzin, podając numer zamówienia w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. Gwarancja czy też prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują jeśli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z nami celem wyjaśnienia sprawy.

W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta shineon.pl a następnie dostarczyć go na adres sklepu wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu na adres: ShineON s.c., 08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży 34 im Józefa Piłsudskiego

4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę. Jedynie załączenie dowodu zakupu towaru oraz formularza reklamacyjnego umożliwia przyjęcie takiej przesyłki przez magazyn. Wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt shineon.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 - 21 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Wszystkie reklamowane towary są wysyłane bezpośrednio do ich generalnego importera lub bezpośrednio do producenta. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. Ewentualnie błędne opisy podglądowe zdjęcia oraz błędne ceny nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o skontaktowanie się przed podjęciem decyzji o zakupie z Biurem Obsługi Klienta.

7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

8. W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta wada nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone ShineON ma prawo żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez sklep kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego. Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta
w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.

 

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Odpowiedzialność ShineON jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje ShineON. Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne. Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport.

 

§5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny od dnia wydania mu towaru, składając stosowne oświadczenie e-mailowo na adres: Biuro Obsługi Klienta lub listownie na adres ShineON Tomasz Gąska, ul. Rynek Duży 34, 08-450 Łaskarzew z dopiskiem "odstąpienie od umowy". Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Przykładowy wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy (tutaj dodać nasze linkowanie) dostępny jest do pobrania na stronie Sklepu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, towar powinien być zwrócony na adres ShineON Tomasz Gąska, ul. Rynek Duży 34 08-450 Łaskarzew, w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sklep poświadczy na piśmie zwrot towaru.

4. Klient powinien:

1) dostarczyć kompletną przesyłkę wraz z towarem w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania, o ile to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, co w szczególności zabezpiecza przed uszkodzeniem towaru w trakcie transportu,

2) wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

5. Klient powinien dołączyć do zwracanego towaru dowód zakupu wystawiony przez Sklep.
W wypadku gdy została wystawiona faktura VAT, po przyjęciu zwrotu towaru, Sklep prześle Klientowi fakturę korygującą. Klient zobowiązany jest podpisać i odesłać Sklepowi kopię faktury korygującej.

6. Zwrot ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Sklep na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7. Zwracany przez Klienta towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń towaru w trakcie transportu co w szczególności zapewni zwrot przesyłki w oryginalnym opakowaniu.

8. Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków ciążących na nim, w związku
z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

9. Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

 

§5

PRZESYŁANIE NEWSLETTERÓW

 

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu. Przez Newsletter należy rozumieć gazetkę elektroniczną wydawaną periodycznie przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu oraz o promocjach i konkursach.
 2. Klient zamawiając prenumeratę Newslettera wyraża równocześnie zgodę na jego dostarczanie na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu Klient winien skontaktować się z Sklepem oświadczając, że rezygnuje z prenumeraty Newslettera.

 

 

§6

DANE OSOBOWE

 

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe ShineON zbiera i przetwarza zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą
  w Załączniku nr 61 do Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sklep.
 3. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.
 4. Rejestrując się w Sklepie lub dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie i zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
 2. pocztą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego na stronie,
 3. listownie na adres: ShineON Tomasz Gąska., ul. Rynek Duży 34 08-450 Łaskarzew

Sklep w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Klienta wymagające takiej odpowiedzi.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. W wypadku zaistnienia sporu osoby fizyczne, które dokonały zamówienia w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klienci inni niż osoby fizyczne, zobowiązane są poddać spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Sklepu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu. Sklep każdorazowo określa
w Regulaminie datę obowiązywania Regulaminu oraz dostarcza na żądanie Klienta tekst uprzednio obowiązującego Regulaminu.